Lara Lam

Paris Fashion Photographer | Lifestyle & Travel Photographer

California Wedding Photographer | Los Angeles Fashion Photographer | Bay Area Wedding Photographer | Paris photos | headshot | fashion | commercial

 
lara-lam-photography41.jpg
lara-lam-photography17.jpg
lara-lam-photography-47.jpg
 
lara-lam-photography35.jpg